Onze visie in praktijk

        Onze visie in praktijk

“We willen onze kinderen zien, horen en kennen. We kijken naar wat ze kunnen, wat hun onderwijsbehoefte is en stemmen ons onderwijs daarop af.”

Dit doen we door te werken vanuit de volgende cyclus: 


Groepsoverzicht

Groepsplannen

Instructiegroepen

Groepsgesprekken

Overdracht
 


Groepsoverzicht
Het groepsoverzicht is een groeidocument dat start in groep 1 en elk jaar wordt aangepast. Aan het begin van het schooljaar maakt de leerkracht naar aanleiding van de overdracht een groepsoverzicht waarin van alle leerlingen toetsresultaten en belemmerende en stimulerende factoren staan beschreven. Hiervoor kijkt de leerkracht naar de relatie tussen de leerkracht en het kind, de relatie tussen het kind en zijn omgeving en de relatie tussen de ouders en de leerkracht. Op deze manier ontstaat een overzicht van de onderwijs- en instructiebehoefte van elk kind. 

Groepsplan
Een groepsplan is een beschrijving van de doelen voor de komende periode. In een schooljaar werken we met 4 periodes van 10 weken. Elke periode is opgebouwd uit 8 weken handelen en 2 weken evalueren. Op basis van de gegevens uit de evaluatieperiode worden de nieuwe groepsplannen opgesteld. 

Instructiegroepen
Door de onderwijs- en instructiebehoeften van de kinderen te koppelen aan de te bereiken doelen per periode en te clusteren ontstaan instructiegroepen. Op de Kinderhof werken we met 3 instructiegroepen: groen, geel en blauw. De instructie van een les wordt gegeven aan alle kinderen. In dit deel bespreekt de leerkracht met de kinderen het doel van de les. De kinderen uit de blauwe groep gaan dan zelfstandig de lesstof verwerken. Voor de kinderen van de groene en de gele groep volgt nogmaals een basisinstructie. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de opdrachten uit het lesboek en het werkboek. Na deze instructie gaat de groene groep zelfstandig aan het werk terwijl de leerkracht een startronde loopt. De leerkracht geeft daarna verlengde instructie en begeleide inoefening aan de kinderen van de gele groep aan de instructietafel. Hierbij worden zoveel mogelijk concrete materialen gebruikt. Aan het eind van elke les evalueert de leerkracht met alle kinderen hoe het proces is verlopen en of het doel is bereikt.

Groepsgesprekken
In de evaluatieweken analyseert de leerkracht de resultaten van het groepsplan. Deze worden daarna geëvalueerd met de IB-er tijdens het groepsgesprek. Zowel de analyse als de evaluatie wordt gebruikt als uitgangspunt voor het schrijven van het groepsplan voor de volgende periode. Bij zorg om een individuele leerling vraagt de leerkracht advies aan de IB-er tijdens het zorgspreekuur. 

Overdracht
Aan het eind van een schooljaar vindt de overdracht plaats waarbij de leerkracht de collega die zijn groep overneemt, informeert over de kinderen. Tijdens dit gesprek worden de onderwijs- en instructiebehoefte van elke leerling in beeld gebracht. Het uitgangspunt hiervoor zijn het groepsoverzicht en de groepsplannen.