Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Iedereen mag meepraten over het beleid van De Kinderhof. Daarom hebben we een Medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten zowel ouders als teamleden. De oudergeleding wordt gekozen uit en door de ouders, de teamgeleding uit en door leerkrachten. De MR denkt mee over de algehele gang van zaken op school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht. In de vergaderingen worden zaken besproken die verband houden met de kwaliteit van leer- en werkklimaat. Ook komen er zaken aan de orde als het vaststellen van de begroting, het formatieplan, de sociale veiligheid, gezondheid en welzijn etc.
De MR-vergaderingen worden gehouden op school en zijn openbaar; ouders en teamleden kunnen de vergaderingen bijwonen als toehoorder. We stellen het op prijs als u van tevoren even aangeeft, als u een vergadering bij wilt wonen. Dan kunnen we zorgen voor voldoende stoelen en koffie. 
In de MR heeft een evenredig aantal ouders en leerkrachten zitting. Het aantal leden van de MR hangt af van het aantal leerlingen op school. Op dit moment telt de MR 6 leden (3 ouders en 3 personeelsleden).

De MR 2023-2024 ziet er als volgt uit:

Oudergeleding: Claudia de Wolf, Yakup Yildiz en Tom van Kooten
Personeelsgeleding: Francien Korpershoek, Margot de Korte en Bianca Zaalberg

Via het e-mailadres: MRKinderhof@kpoa.nl kunt u contact opnemen met de MR.